Välj en sida

Anpassade kurser Ledarskap

Skräddarsydda kurser för dig som vill förbättra ert Chefs- och ledarskap. Från 5 deltagare.

Praktisk arbetsrätt för chefer

Allt du behöver veta för att agera korrekt och effektivt

Att vara väl förtrogen med arbetsrätt och gällande regler är nödvändigt för dig som chef. Utan relevanta kunskaper kan det lätt gå snett med stora konsekvenser som följd.
Rätt kunskaper ger dig däremot större handlingsutrymme, smidigare samarbete och tryggare medarbetare som vet vad som gäller.

   

  Skräddarsydd internkurs

  3 tim-3 dagar, ditt behov avgör

  Du bestämmer datum

    

  Vi kommer till er

   

  Arbetsrätt för chefer

  Denna utbildning behandlar de mest centrala delarna av arbetsrätten för dig som chef.
  Du får fördjupade kunskaper om de lagar, förordningar och kollektivavtal som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare, arbetstagare och fackföreningar. Samtidigt lär du dig hur du själv bäst tillämpar regelverket för att utnyttja de möjligheter som finns och undvika onödiga ”minor”. På utbildningen får du de kunskaper och den träning du behöver för att agera korrekt och effektivt i ditt dagliga arbete som chef.

  Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
  Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

  Kontakta oss för offert
  Telefon: 08-4418000
  Mail: Internkurs@conferator.se

  Utbildningsprogram – exempel

  Kursprogram dag 1

   Arbetsrätt – en introduktion

   • Arbetsrättens lagstiftning
   • Den kollektiva och enskilda arbetsrätten
   • Kollektivavtals påverkan på arbetsrätten
   • Andra regler och normer som påverkar arbetsrätten

   Arbetsrätt för chefer
   • Hur påverkar arbetsrätten dig som chef? – Vad en arbetsgivare kan, får
   och måste göra i olika lägen
   • Principer kring par ternas rättigheter och skyldigheter
   • Arbetsgivarens beslutanderätt
   • Arbetsledningsrätten
   • Arbetstagarens arbetsskyldighet
   • Vad får du göra om en medarbetare missköter sig?
   • De 10 vanligaste fallgroparna 

   Anställningsregler m m
   • Gällande regler vid olika anställningsformer
   • Inför en anställning – viktig information att samla in
   • Anställningsintervju och anställningsavtal – viktigt att tänka på

   Uppsägning och avsked – regler och tillvägagångsätt
   • Att förbereda en uppsägning eller avsked på ett korrekt sätt
   • Förhandlingsskyldighet 
   • Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet
   • Arbetsbrist och begreppet tillräckliga kvalifikationer vid omplacering
   • Illojalitet som avskedande- eller uppsägningsgrund
   • Uppsägning av personliga skäl
   • Förfarande vid tvist
   • Omplacering, företrädesrätt
   • Checklista för uppsägning och avsked

   Övning: I grupp diskuterar vi olika tillväga gångsätt för omplacering,
   uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsäg ning av personliga skäl.
   Övningen baseras på verkliga fall.

   Verksamhetsförändringar
   – förberedelser som undviker onödiga arbetsrättstvister (praktikfall)

    

   Kursprogram dag 2

   Arbetsförmåner
   • V ilka möjligheter har arbetsgivaren till att ändra förmåner såsom bonus,
   tjänstebil, friskvård, städning, flextid, m m?

   Arbetstids- och ledighetsregler
   • Arbetstidslagen och semesterlagstiftningens grunder
   • Arbetstid, övertid, mertid
   • Intjäning och uttag av semester
   • Föräldraledighet, studieledighet, annan ledighet

   Regler kring sjukdom och rehabilitering
   • Rättigheter och skyldigheter för arbetsgivare och arbetstagare vid sjukdom och sjukskrivningar
   • Speciell uppsägningsproblematik  vid sjukdom och bristande arbetsförmåga
   • Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – rehabiliteringskedjan

   Integritet och diskriminering
   • Kontroll av anställda – personlig integritet kontra arbetsledningsrätten
   • Vem får kontrollera och utföra drogtester?
   • Praxis gällande diskriminering och integritetsfrågor
   • Disk riminering och mobbning

   Verksamhetsinterna policies och arbetsrätten
   • Att arbeta fram en internetpolicy – vad bör du tänk a på?
   • Vad gäller för kontroll av e-post, internetanvändning, m m?
   • Personalpolicy – så stärks den med hänsyn till arbetsrätten

   Förhandling
   • Förhandlingsskyldigheti förhållande till facket
   • MBL – informationsplikt och förhandlingsordning
   • Förhandlingsreglerna i MBL
   • Rättsregler vid förhandlingar, medbestämmande, samverkan

   Övning: I grupp går vi igenom olika sätt att lägga upp en korrekt förhandlingsordning gentemot den  fackliga motparten. Övningen baseras
   på verkliga fall.
   Mer om sanktioner inom arbetsrätten
   • Arbetstvister och arbetsrättsliga skadestånd
   • Att begränsa en skada

   Nyheter
   Nya regler och aktuella lagändringar

     Deltagare

     Genomförda kurser

     Utbildare

     Så tar du hem en av Sveriges bästa kurser - steg för steg

     Fråga efter offert

     Bolla kursbehov kostar inget...
     beskriv kort ämnet, ca antal deltagare samt andra funderingar du har. Fyll i formuläret nedan eller maila internkurs-at-conferator.se

     Ett kort samtal per telefon ...
     ...för att förstå ert upplevda behov av kunskap och träning. Vi bedömer om vi kan hjälpa er givet förutsättningarna.

     Du får ett förslag med omfattning och prislapp
     Offert med exempel på beprövat kursinnehåll.

      

     Vi förbereder och anpassar

     Om vi går vidare...
     ...får du våra stöddokument som kan hjälpa dig att avgränsa behov och mål med kursen men även planera för det praktiska runt en kurs.

     Förstudie: Förberedande frågor
     Vi sänder ut några frågor till deltagarna. Dels för att få in exempel, få höra individens egen uppfattning om "problem" samt dennes förmåga att hantera dessa. Dels för att få deltagaren att "logga in" på frågeställningarna.

     Telefonsamtal mellan beställare och utbildare
     Deltagarsvar tolkas av utbildare och diskuteras med dig som uppdragsgivare. Dessa sammanvägs med utbildningsinsatsens specifika mål. Detta ligger till grund för utformning av kursinnehållet.

     En förberedande uppgift kan skickas ut till deltagarna om så beslutas

      

     Själva kursen och efterarbete

     Själva kursen
     Det som bl a är viktigt är övningar samt i vissa fall diskussioner i gruppen under ledning av en erfaren coach.
     * Kurs: kunskap, verktyg och övningar.
     * Skapa individuell handlingsplan. Vad behöver jag träna på.
     * Stöd och råd till ansvarig chef för att befästa ny kunskap och stötta nya vanor.

     Deltagarna arbetar ...med gemensamma och individuella hemuppgifter där varje individ tränar på det som kommit fram.

     Utvärdering och hur håller ni det ”vid liv”
     Kvalitativ uppföljning av insatsen mot dess mål. Finns möjlighet till kvantitativ mätning som ligger i linje med insatsens mål behöver dessa bestämmas i god tid före kursstart.

     Fördelar med beställa en internkurs från Conferator

     Z

     Enkelt, kostnadseffektivt och högre effekt

     Redan vid 5-6 deltagare kan kostnaden per person vara lägre än motsvarande öppen utbildning.

     Samtidigt blir effekten ofta avsevärt högre. Skälen är
     1. vi fokuserar på det som är viktigt för just er
     2. vi använder exempel från er verklighet
     3. vi "värmer upp" deltagarna i förväg om ni vill
     4. vi planerar redan i förarbetet för hur ni för in de nya kunskaperna i det dagliga arbetet.

      

     Genomtänkt process och beprövade kursupplägg

     Under många år har vi arbetat för att göra det enkelt för dig som kund att vara delaktig i din egen viktiga utbildningssatsning.

     Vi arbetar för att göra er utveckling till något konkret, inspirerande och utvecklande. För att er utbildning ska ge resultat direkt i er verklighet – meningsfulla kunskaper som är lätta att ta till sig. För att ge er en injektion i er utveckling!

     Mycket meriterade och engagerade utbildare

     Utbildningsledare från Conferator har gedigen teoretisk kunskap och lång praktisk erfarenhet. De håller sig uppdaterade och vet vad som gäller i dagens privata och offentliga verksamhet. De kan förmedla insikter och kunskaper, men också beröra, inspirera och mana till eftertanke.

     Ni möter alltid en initierad och intresserad utbildningsledare som kan och vill föra en utvecklande dialog kring vad som är viktigt för just er…

      

     Kontakta mig, jag vill veta mer.

     Frågan är fri

      Conferator kommer ALDRIG att dela din information med tredje part. Du kan när som helst ändra dina uppgifter eller meddela oss att du inte önskar mer information genom att maila till info-at-conferator.se. Du kan läsa mer om vår integritetspolicy här: https://conferator.se/kontakt/integritetspolicy

      * = obligatoriskt

      Det är rejält lönsamt från 4-5 deltagare att ta hem en utbildare till er. Därtill läggs värdet att få fullt fokus under kursen på ert behov och speciella förutsättningar.

      Ring 08-441 80 00, maila peter.alvendal-at-conferator.se eller fyll i formuläret så pratar vi om det.

      Det kostar inget, men kan definitivt ge dig fler insikter, nya möjligheter och bättre resultat!

      Peter Alvendal, Senior partner

      Peter Alvendal, ansvarig företagsanpassad utbildning